<<Elöző rész Tartalom Következő rész>>

Visual Basic programozás AutoCAD-ben II. rész
AutoCAD Rajzok tartalmának felfedezése Visual Basic-kel

dr. Siki Zoltán

Az előző részben a Visual Basic for Application-nal való ismerkedés során zömében a felhasználói felület kialakításával foglalkoztunk egy mintapélda alapján. Most szintén egy példán keresztül az AutoCAD-hez kapcsolódó Visual Basic objektumokkal foglalkozunk.

Gyakran kerültem olyan helyzetbe amikor egy rajzi állomány tartalmát, struktúráját kellett ellenőriznem. Az AutoCAD MAP rajztisztítási és topológia létrehozó funkciói sokat segítenek a rajz vagy térkép szerkesztése során elkövetett hibák megtalálásában. Tapasztalataim szerint sokszor fordul elő, hogy egy-egy rajzelem nem a megfelelő rétegre kerül. Az ilyen hibák kimutatásához készítsünk egy Visual Basic Makrót, mely leltárt készít a rajzunkról. A leltár tartalmazza, hogy milyen rétegek szerepelnek a rajzban és, hogy az egyes rétegeken a különböző típusú rajzi elemből hány darab szerepel. Az eredményeket a rajz nevével egyező ".OUT" kiterjesztésű fájlba írjuk ki.

A munka megkezdése előtt indítsuk el az AutoCAD 2000-t (vagy az AutoCAD 2000 alapú alkalmazását). Majd a Visual Basic szerkesztőbe lépjünk be az ALT-F11 billentyűk megnyomásával, vagy a menüből a Tools>Macro>Visual Basic Editor kiválasztásával. A megjelenő ablakot használhatjuk Visual Basic programok létrehozására és módosítására.

A munkánkat a Visual Basic projektekbe szervezi, egy projekt AutoCAD objektumokból és modulokból áll. A projekt valamennyi modulját egy .DVB kiterjesztésű fájl tartalmazza, bináris formátumban (azaz egy szövegszerkesztő, pl. Notepad segítségével nem tudjuk megnézni a tartalmát). Minden projekthez automatikusan létrejön egy "ThisDrawing" nevű AutoCAD specifikus objektum, melynek segítségével az aktuális rajz tartalmával dolgozhatunk. Három típusú modult adhatunk a projektünkhöz, párbeszéd ablakot (UserForm), kód modult (Module), osztály modult (Class Module). A párbeszéd ablak modul a párbeszéd ablak grafikus elemeit és a hozzájuk kapcsolódó Visual Basic kódot tartalmazza, ilyen modult készítettünk az előző részben szereplő "Pontok felrakása" című részben. A kód modul csak Visual Basic eljárásokat és függvényeket tartalmaz, ilyen modult fogunk létrehozni ebben a példában. Az osztály modul segítségével saját objektum osztályt hozhatunk létre, az objektum osztályhoz tulajdonságokat és metódusokat adhatunk hozzá. Az új projekt neve ACADProject lesz automatikusan. Már létező projektet a Tools>Macro>Load Project vagy VBA Manager menüpontjának segítségével tölthetünk be. Egyszerre több projektet is nyitva tarthatunk.

Változtassuk meg a projektünk nevét "ACADProject"-ről "Leltár"-ra. Először kattintsunk a projekt ablakban az ACADProjekt szövegre, ezután a Properties (Tulajdonságok) ablakban módosíthatjuk a projekt nevét, a projektnek csak ez az egy tulajdonsága (adata) van.

Mielőtt tovább mennék a makró elkészítésében ismerkedjünk meg a projekthez tartozó további beállítási lehetőségekkel. A Tools>Options menüpont kiválasztása után az 1. Ábrán látható többfüles párbeszéd ablak jelenik meg. Az Editor fülön a makró írás közbeni segítő, ellenőrző funkciókat, az Editor Format fülön a szövegszerkesztő ablakban megjelenő betűtípusokat és színeket, a General fülön további, a párbeszéd ablak szerkesztőre és fordításra vonatkozó paramétereket, a Docking fülön pedig a Visual Basic fejlesztőkörnyezet ablakainak dokkolt vagy szabadon mozgatható állapotát állíthatjuk be.


1 ábra Projekt beállítások

Az Editor fülön található beállítások jelentése a következő.

Ebben a példánkban csak egy kód modult kell hozzáadni a projektünkhöz. Új kód modult az Insert>Module menüpont vagy a projekt ablak jobb egérgomb menü Insert>Module menüpontjának segítségével adhatunk az aktuális projekthez. A kód modulnak szintén csak egy tulajdonsága van, a neve. A modul nevét a projekt nevéhez hasonlóan változtathatjuk meg. Jelöljük ki a projekt ablakban az egérrel a modulunkat, majd a projekt ablakban megjelenő név (Name) mellett megjelenő Module1 nevet módosíthatjuk. Az új modulhoz egy szövegszerkesztő ablak is megnyílik, melyben az Option Explicit utasítás is megjelenik, ha a kötelező változó deklarációt (Require Variable Declaration) beállítottuk a projekt beállításai között.

Mivel csak egy Basic eljárásból áll a programunk, a forráskód sorszámozott listáját közöljük és a sorszámokra hivatkozom a magyarázatok során. A mellékelt Basic kódot közvetlenül be lehet gépelni a sorszámok nélkül, de a innen is letölthető a leltar.dvb projekt.

A második sor tartalmazza a dwg_list nevű eljárás fejlécét. A Public kulcsszó azt jelenti, hogy ezt az eljárást más modulokból is meg lehet hívni. A Public ellentettje a Private kulcsszó, a privát eljárásokat csak azok a függvények, eljárások hívhatják meg, melyek ugyanabban a modulban találhatók. Az eljárás neve után álló nyitó és záró zárójel pár azt jelenti, hogy nincsenek paraméterei az eljárásnak. Csak ilyen eljárások hajthatók végre közvetlenül az AutoCAD-ből a makró futtatás paranccsal (Tools>Macro>Macros a menüből vagy Alt-F8 a billentyűzetről), ezeket rendelhetjük hozzá egy menüponthoz vagy az eszköztár egy eleméhez. A 4. sorban található feltétel megvizsgálja, hogy van-e nyitott dokumentum (AutoCAD rajz), ha nincs akkor egy üzenet kiírása után befejeződik az eljárás végrehajtása (Exit Sub). A nyolcadik és harminckettedik sor között a változók deklarációja szerepel. Az "Option Explicit" utasítás miatt valamennyi változót deklarálnunk kell. A nyolcadik sorban szereplő AcadObject típusú változó bármelyik AutoCAD rajzelemet tartalmazhatja, ebből származtatott objektumok az egyes konkrét rajzelemekhez tartozó objektumok, mint például a AcadLine, AcadArc, stb. A 12. sor végén levő aláhúzás karakter azt jelenti, hogy az utasítás a következő sorban folytatódik. A 14-32 sorok közötti ReDim utasításokkal az aktuális rajz rétegeinek számával egyező méretű tömböket hozunk létre, a különböző típusú rajzelemek rétegenkénti számának a tárolásához. Erre a célra a Dim utasítás közvetlenül nem alkalmas, mert ott csak konstans érték szerepelhet a tömb maximális indexének a helyén. A tömbök deklarációjában a zárójelben a legnagyobb tömbindex értéke szerepel, a tömbindexek pedig nullától kezdődnek. Ezért szerepel a rétegek számánál eggyel kisebb érték a deklarációkban.

A ThisDrawing egy AcadDocument típusú objektum, ennek eleme a Layers, mely az aktív rajz valamennyi rétegét tartalmazza. A VBA AutoCAD objektumai között több, a Layers-hez hasonló gyűjtemény (collection) található. A 2. Ábra mutatja be az AutoCAD objektum modell példánk szempontjából lényeges elemeit.


2. ábra AutoCAD objektum modell (részlet)

A 34. sorban szereplő feltétel azt vizsgálja, hogy az aktív rajzunknak van-e már neve. Erre azért van szükség, mert a rajzról összegyűjtött adatokat a rajz nevével egyező .OUT kiterjesztésű fájlba írjuk ki, ha még nem mentettük el a rajzunkat akkor a név helyén üres sztring szerepel, ami hibához vezetne.

A 41-58 sorokban a teljes rajzra vonatkozó különböző típusú elemek számát tároló változókat inicializáljuk. A 60-79 sorok közötti ciklusban beszerezzük valamennyi réteg nevét és a rétegenkénti különböző típusú rajzelemek számát inicializáljuk. A Layers gyűjtemény Item tulajdonságán keresztül szerezzük be a rajzban szereplő rétegek nevét. Minden gyűjtemény (collection) tartalmaz Count és Item tulajdonságokat. Az Item egy tömb, melyben az indexek nullától kezdődnek. Rétegek esetén az Item paramétereként nem csak egy egész értéket használhatunk, hanem a réteg nevét is, például ThisDrawing.Layers.Item("0").Color a nullás réteg színe.

A 80-89 sorokban szereplő egymásba ágyazott ciklusok a names tömbben összegyűjtött rétegnevek ABC sorrendbe rendezését szolgálják. Nem állítom, hogy a leghatékonyabb rendezési módszert alkalmaztam, de pár tíz rétegnév esetén ez is kielégítő.

A kilencvenedik sorban kezdődő és a 143. sorban befejeződő ciklus végzi el a rajzi elemek rétegenkénti megszámlálását. A ModelSpace a Layers-hez hasonló objektum gyűjtemény. A gyűjtemény elemeinek végigjárásához itt nem az Item tömböt használjuk (vö 61. sor). A "For Each" ciklus ent változója a modelltérben lévő elemek értékeit veszi fel a ciklus végrehajtása során. Ez egy biztonságosabb megoldás a gyűjtemény elemeinek végigjárására, a Count és Item tulajdonságokra épülő ciklus csak akkor működik helyesen, ha a ciklus végrehajtása során nem változik meg az objektum gyűjtemény tartalma. Azaz, ha új elemeket adunk a gyűjteményhez vagy elemeket törlünk, akkor muszáj a For Each ciklust használnunk. Bár ebben a ciklusban szereplő utasítások nem változtatják meg a modelltér gyűjtemény tartalmát, didaktikai okokból használtam ezt a megoldást.

A 92-96 sorokban szereplő utasítások az aktuális rajzelem rétegének (ent.Layer) a sorszámát keresik ki. A Select utasítás pedig a rajzelem típusa (ent.EntityType) alapján megnöveli az i. rétegen szereplő megfelelő elemek számát. Az ac3dFace, ac3dSolid stb. konstansokat a VBA szolgáltatja. A számlálás során bizonyos egyszerűsítéseket alkalmaztam, a különböző 3D-s elemeket és a különböző méretezéseket együtt számlálom, néhány objektum típust kihagyok a leltárból (acAttribute, acGroup, acPViewport, acRay, acTrace, acXline).

Valamennyi rajzelem figyelembe vétele után nem marad más mint az eredmények fájlba írása. Az eredmény fájl neve megegyezik a rajz nevével, csak a kiterjesztést cserélem .DWG-ről .OUT-ra (145.,146. sor). A kiírás során a szép táblázatos formátum kialakítása érdekében a Space és Len függvényeket használtam. A Utility objektum RealToString metódusát használtam a számok szöveggé alakítására, erre azért volt szükség, hogy egységesen négy tizedes jegyre jelenjenek meg a rajzi határok értékei. Emellett a Utility objektum az interaktív parancsok kialakításhoz szükséges metódusokat tartalmazza. Az eredmény listában az üres rétegeket a név után megjelenő "*" karakterrel jelölöm meg. Ezt a 174. sorban állítom be.

Az elkészített vagy a letöltött leltar.dvb projektet be kell töltenünk, csak utána használható a dwg_list makró. A Tools>Macro>Load project menüpont segítségével tölthetünk be egy már létező projektet. A megjelenő fájl kiválasztó ablakban kell kiválasztanunk a betöltendő projektet. Az AutoCAD-ben alapértelmezésben a projektek önálló fájlba (.DVB) kerülnek, de a DWG fájlba is beágyazhatunk egy projektet. Ebben az esetben maga a rajz tartalmazza makrókat, nem kell külön betölteni őket. A projekt rajzba ágyazását a VBA Manager segítségével hajthatjuk végre (Embed). A most elkészített leltár projektet nem célszerű rajzba ágyazni, mert ez általános funkciót valósít meg, melyet minden rajz esetén használhatunk. A beágyazás mellett további két módszert használhatunk a Visual Basic projektek automatikus betöltésére. A megnyitott rajzzal azonos könyvtárban levő ACAD.DVB nevű fájlt automatikusan betölti az AutoCAD. Az AutoCAD Support alkönyvtárában elhelyezett ACAD.DVB fájlt az AutoCAD indításakor automatikusan betöltésre kerül. A program letölthető innen.

dr. Siki Zoltán


db_samp.dwg
Terjedelem
  xmin=  843.0000  ymin=  843.0000  zmin=   0.0000
  xmax=  3431.4502  ymax=  3384.0049  zmax=   97.5000
 
Réteg               pont vonal vonal könnyü 3D szöveg shape kör körív splin blokk attri ellip sraff régió solid  3D Méret
                       lánc lánc lánc
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0                  0   2   0   0   0   0   0   0   0   0  99   0   0   0   0   0   0   0
A-DOOR-TRIM-3D            0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
CHAIRS                0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  66   0   0   0   0   0   0   0
CPU                 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  54   0   0   0   0   0   0   0
E-B-CORE               0  318   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
E-B-ELEV               0   4   0   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
E-B-FURR               0  349   0  44   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
E-B-GLAZ               0  129   0  14   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
E-B-MULL               0   0   0  168   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
E-B-SHEL               0  174   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
E-C-HEAD               0  96   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
E-F-CASE               0   6   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0
E-F-DOOR               0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  39   0   0   0   0   0   0   0
E-F-PLMB               0   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
E-F-SILL               0   0   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
E-F-STAIR              0  211   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
E-F-TERR               0  303   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
E-S-COLM               0   2   0  31   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
EMPLOYEE               0   0   0   0   0  53   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
FILE_CABINETS            0   6   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
FURNITURE              0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  102   0   0   0   0   0   0   0
GRID-08               0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  20   0   0   0   0   0   0   0
GRIDLN                0  21   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
IDOORE                0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0
IWALLE                0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
PANELS_201              0  108   0 1910   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
PHONES                0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  51   0   0   0   0   0   0   0
PRINTER_ISLAND            0   0   0   2   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
RMNUM             *   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 29 rétegen összesen        0 1737   0 2193   0  55   0   0   0   0  437   0   0   0   0   0   0   0

A bemutatott eljárás eredmény fájlja

1    Option Explicit
2    Sub dwg_list()
3    ' informació az aktuális rajz rétegeinek tartalmáról
4      If Documents.Count = 0 Then
5        MsgBox "Nincs nyitott dokumentum"
6        Exit Sub
7      End If
8      Dim ent As AcadObject
9      Dim i, j, f As Integer
10     Dim c, w, fname As String
11     Dim extmi, extma As Variant
12     Dim sli, stx, siv, spl, slw, sbl, sci, sdi, spt, sp3, sd3, _
13       ssh, ssp, sat, sel, sha, sre, sso As Integer
14     ReDim names(ThisDrawing.Layers.Count - 1) As String
15     ReDim li(ThisDrawing.Layers.Count - 1) As Integer ' vonal
16     ReDim tx(ThisDrawing.Layers.Count - 1) As Integer ' szöveg
17     ReDim iv(ThisDrawing.Layers.Count - 1) As Integer ' ív
18     ReDim pl(ThisDrawing.Layers.Count - 1) As Integer ' vonallánc
19     ReDim lw(ThisDrawing.Layers.Count - 1) As Integer ' könnyű vonallánc
20     ReDim bl(ThisDrawing.Layers.Count - 1) As Integer ' blokk
21     ReDim ci(ThisDrawing.Layers.Count - 1) As Integer ' kör
22     ReDim di(ThisDrawing.Layers.Count - 1) As Integer ' méretezés
23     ReDim pt(ThisDrawing.Layers.Count - 1) As Integer ' pont
24     ReDim p3(ThisDrawing.Layers.Count - 1) As Integer ' 3d vonallánc
25     ReDim d3(ThisDrawing.Layers.Count - 1) As Integer ' 3d objektumok
26     ReDim sh(ThisDrawing.Layers.Count - 1) As Integer ' shape
27     ReDim sp(ThisDrawing.Layers.Count - 1) As Integer ' spline
28     ReDim at(ThisDrawing.Layers.Count - 1) As Integer ' attribútum definíció
29     ReDim el(ThisDrawing.Layers.Count - 1) As Integer ' ellipszis
30     ReDim ha(ThisDrawing.Layers.Count - 1) As Integer ' sraffozás
31     ReDim re(ThisDrawing.Layers.Count - 1) As Integer ' régió
32     ReDim so(ThisDrawing.Layers.Count - 1) As Integer ' szolid
33     
34     If ThisDrawing.FullName = "" Then
35     ' meg nincs elmentve igy nem tudunk nevet adni az eredmény fájlnak
36       MsgBox "Mentse el előbb a rajzot és indítsa újra a makrót"
37       Exit Sub
38     End If
40   '  változók inicializálása
41     sli = 0 ' vonalak száma a rajzban
42     stx = 0 ' szövegek száma a rajzban
43     siv = 0 ' körívek száma a rajzban
44     spl = 0 ' vonalláncok száma a rajzban
45     slw = 0 ' könnyű vonalláncok száma a rajzban
46     sbl = 0 ' blokk beillesztések száma a rajzban
47     sci = 0 ' körök száma a rajzban
48     sdi = 0 ' méretvonalak száma a rajzban
49     spt = 0 ' pontok száma a rajzban
50     sp3 = 0 ' 3D-s vonalláncok száma a rajzban
51     sd3 = 0 ' 3D-s objektumok száma a rajzban
52     ssh = 0 ' shape beillesztések száma a rajzban
53     ssp = 0 ' spline görbék száma a rajzban
54     sat = 0 ' blokk attribútumok száma a rajzban
55     sel = 0 ' ellipszisek száma a rajzban
56     sha = 0 ' sraffozások száma a rajzban
57     sre = 0 ' régiók száma a rajzban
58     sso = 0 ' szolidok száma a rajzban
59   '  réteg nevek beszerzése
60     For i = 0 To ThisDrawing.Layers.Count - 1
61       names(i) = ThisDrawing.Layers.Item(i).Name
62       li(i) = 0  ' vonalak száma a rétegen
63       tx(i) = 0  ' szövegek száma a rétegen
64       iv(i) = 0  ' ívek száma a rétegen
65       pl(i) = 0  ' vonalláncok száma a rétegen
66       lw(i) = 0  ' könnyű vonallálncok száma a rétegen
67       bl(i) = 0  ' blokk beillesztések száma a rétegen
68       di(i) = 0  ' méretvonalak száma a rétegen
69       pt(i) = 0  ' pontok száma a rétegen
70       p3(i) = 0  ' 3D-s vonalláncok száma a rétegen
71       d3(i) = 0  ' 3D-s elemek száma a rétegen
72       sh(i) = 0  ' shape beillesztések száma a rétegen
73       sp(i) = 0  ' spline görbék száma a rétegen
74       at(i) = 0  ' blokk attribútumok száma a rétegen
75       el(i) = 0  ' ellipszisek száma a rétegen
76       ha(i) = 0  ' sraffozások száma a rétegen
77       re(i) = 0  ' régiók száma a rétegen
78       so(i) = 0  ' szolidok száma a rétegen
79     Next i
80     ' retegnevek rendezese ABC-be
81     For i = 0 To ThisDrawing.Layers.Count - 1
82       For j = i + 1 To ThisDrawing.Layers.Count - 1
83         If names(j) < names(i) Then
84           w = names(j)
85           names(j) = names(i)
86           names(i) = w
87         End If
88       Next j
89     Next i
90     For Each ent In ThisDrawing.ModelSpace ' a modelltér minden elemére
91       ' réteg index kikeresése
92       For i = 0 To ThisDrawing.Layers.Count - 1
93         If ent.Layer = names(i) Then
94           Exit For
95         End If
96       Next
97       Select Case ent.EntityType
98         Case ac3dFace, ac3dSolid, acPolymesh
99           d3(i) = d3(i) + 1
100         Case ac3dPolyline
101           p3(i) = p3(i) + 1
102         Case acArc
103           iv(i) = iv(i) + 1
104         Case acAttribute
105         Case acAttributeReference
106           at(i) = at(i) + 1
107         Case acBlockReference
108           bl(i) = bl(i) + 1
109         Case acCircle
110           ci(i) = ci(i) + 1
111         Case acDimAligned, acDimAngular, acDimDiametric, acDimOrdinate, _
112           acDimRadial, acDimRotated, acLeader, acTolerance
113           di(i) = di(i) + 1
114         Case acEllipse
115           el(i) = el(i) + 1
116         Case acGroup
117         Case acHatch
118           ha(i) = ha(i) + 1
119         Case acLine
120           li(i) = li(i) + 1
121         Case acPoint
122           pt(i) = pt(i) + 1
123         Case acPolyline
124           pl(i) = pl(i) + 1
125         Case acPolylineLight
126           lw(i) = lw(i) + 1
127         Case acRegion
128           re(i) = re(i) + 1
129         Case acShape
130           sh(i) = sh(i) + 1
131         Case acSolid
132           so(i) = so(i) + 1
133         Case acSpline
134           sp(i) = sp(i) + 1
135         Case acText, acMtext
136           tx(i) = tx(i) + 1
137         Case acPViewport
138         Case acRaster
139         Case acRay
140         Case acTrace
141         Case acXline
142       End Select
143     Next ent
144     ' output
145     fname = Left(ThisDrawing.FullName, _
146       InStr(UCase(ThisDrawing.FullName), ".DWG") - 1) & ".out"
147     f = FreeFile
148     Open fname For Output As f
149     ' terjedelem
150     extmi = ThisDrawing.GetVariable("EXTMIN")
151     extma = ThisDrawing.GetVariable("EXTMAX")
152     Print #f, ThisDrawing.Name
153     Print #f, "Terjedelem"
154     w = ThisDrawing.Utility.RealToString(extmi(0), acDecimal, 4)
155     Print #f, "  xmin="; Space(12 - Len(w)); w;
156     w = ThisDrawing.Utility.RealToString(extmi(1), acDecimal, 4)
157     Print #f, "  ymin="; Space(12 - Len(w)); w;
158     w = ThisDrawing.Utility.RealToString(extmi(2), acDecimal, 4)
159     Print #f, "  zmin="; Space(12 - Len(w)); w
160     w = ThisDrawing.Utility.RealToString(extma(0), acDecimal, 4)
161     Print #f, "  xmax="; Space(12 - Len(w)); w;
162     w = ThisDrawing.Utility.RealToString(extma(1), acDecimal, 4)
163     Print #f, "  ymax="; Space(12 - Len(w)); w;
164     w = ThisDrawing.Utility.RealToString(extma(2), acDecimal, 4)
165     Print #f, "  zmax="; Space(12 - Len(w)); w
166     Print #f, " "
167     Print #f, "Réteg";
168     ' táblázat fejléc
169     Print #f, Space(27); " pont vonal vonal könnyü 3D szöveg shape " & _
170       "kör körív splin blokk attri ellip sraff régió solid  3D Méret"
171     Print #f, Space(32); "       lánc lánc lánc"
172     Print #f, String(140, "-")
173     For i = 0 To ThisDrawing.Layers.Count - 1
174       c = IIf(pt(i) + li(i) + pl(i) + lw(i) + p3(i) + tx(i) + sh(i) + _
175           ci(i) + iv(i) + sp(i) + bl(i) + at(i) + el(i) + ha(i) + _
176           re(i) + so(i) + d3(i) + di(i), " ", "*")
177       Print #f, names(i); Space(31 - Len(names(i))); c;
178       Print #f, Space(6 - Len(Str(pt(i)))); Str(pt(i));
179       Print #f, Space(6 - Len(Str(li(i)))); Str(li(i));
180       Print #f, Space(6 - Len(Str(pl(i)))); Str(pl(i));
181       Print #f, Space(6 - Len(Str(lw(i)))); Str(lw(i));
182       Print #f, Space(6 - Len(Str(p3(i)))); Str(p3(i));
183       Print #f, Space(6 - Len(Str(tx(i)))); Str(tx(i));
184       Print #f, Space(6 - Len(Str(sh(i)))); Str(sh(i));
185       Print #f, Space(6 - Len(Str(ci(i)))); Str(ci(i));
186       Print #f, Space(6 - Len(Str(iv(i)))); Str(iv(i));
187       Print #f, Space(6 - Len(Str(sp(i)))); Str(sp(i));
188       Print #f, Space(6 - Len(Str(bl(i)))); Str(bl(i));
189       Print #f, Space(6 - Len(Str(at(i)))); Str(at(i));
190       Print #f, Space(6 - Len(Str(el(i)))); Str(el(i));
191       Print #f, Space(6 - Len(Str(ha(i)))); Str(ha(i));
192       Print #f, Space(6 - Len(Str(re(i)))); Str(re(i));
193       Print #f, Space(6 - Len(Str(so(i)))); Str(so(i));
194       Print #f, Space(6 - Len(Str(d3(i)))); Str(d3(i));
195       Print #f, Space(6 - Len(Str(di(i)))); Str(di(i))
196       sli = sli + li(i)
197       stx = stx + tx(i)
198       siv = siv + iv(i)
199       spl = spl + pl(i)
200       slw = slw + lw(i)
201       sbl = sbl + bl(i)
202       sdi = sdi + di(i)
203       spt = spt + pt(i)
204       sp3 = sp3 + p3(i)
205       sd3 = sd3 + d3(i)
206       ssh = ssh + sh(i)
207       ssp = ssp + sp(i)
208       sat = sat + at(i)
209       sel = sel + el(i)
210       sha = sha + ha(i)
211       sre = sre + re(i)
212       sso = sso + so(i)
213     Next i
214     Print #f, String(140, "-")
215     Print #f, Space(4 - Len(Str(ThisDrawing.Layers.Count))); _
216       Str(ThisDrawing.Layers.Count); " rétegen összesen"; Space(11);
217     Print #f, Space(6 - Len(Str(spt))); Str(spt);
218     Print #f, Space(6 - Len(Str(sli))); Str(sli);
219     Print #f, Space(6 - Len(Str(spl))); Str(spl);
220     Print #f, Space(6 - Len(Str(slw))); Str(slw);
221     Print #f, Space(6 - Len(Str(sd3))); Str(sd3);
222     Print #f, Space(6 - Len(Str(stx))); Str(stx);
223     Print #f, Space(6 - Len(Str(ssh))); Str(ssh);
224     Print #f, Space(6 - Len(Str(sci))); Str(sci);
225     Print #f, Space(6 - Len(Str(siv))); Str(siv);
226     Print #f, Space(6 - Len(Str(ssp))); Str(ssp);
227     Print #f, Space(6 - Len(Str(sbl))); Str(sbl);
228     Print #f, Space(6 - Len(Str(sat))); Str(sat);
229     Print #f, Space(6 - Len(Str(sel))); Str(sel);
230     Print #f, Space(6 - Len(Str(sha))); Str(sha);
231     Print #f, Space(6 - Len(Str(sre))); Str(sre);
232     Print #f, Space(6 - Len(Str(sso))); Str(sso);
233     Print #f, Space(6 - Len(Str(sd3))); Str(sd3);
234     Print #f, Space(6 - Len(Str(sdi))); Str(sdi)
235     Close f
236   End Sub

Az eljárás listája

<<Elöző rész Tartalom Következő rész>>