A JOGOSULTSÁGI VIZSGA
LEBONYOLÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSRENDJE

1. Szabályozások

A jogosultsági jogszabályok (a jogosultság általános és részletes szabályaira vonatkozó) összhangjának megteremtéséig a Kamara a jogosultságok listáját nem módosítja, az azokkal kapcsolatos tagozati illetékességek is változatlanok.

A jogosultsági vizsgát a 121/2004. (IV.29) Korm. r. 2.§, 16.§ és 17.§ erre vonatkozó előírásait betartva kell lebonyolítani. A jogszabály a jogosultsági vizsga szervezését az Országos Szakmai Kamara feladatává teszi.

Az alábbi belső szabályozás nem módosítja, de kiegészíti a 15/2001. (XI. 21.) MMK Választmányi határozattal elfogadott: "A jogosultságok elbírálási rendje" c. szabályozást.
A jelen kiegészítés intézkedik az MMK 12/2004. (V.15.) Küldöttgyűlési határozatával (ideiglenes jelleggel) elfogadott: "Magyar Mérnöki Kamara Jogosultsági Vizsga Szabályzata" szerinti jogosultsági vizsgák lebonyolításáról, az eljáró testületek és személyek feladatairól.

2. A vizsgakövetelmények

A jogosultsági vizsga két (általános, továbbá szakterületi, külön-külön teljesítendő) főrészből áll.

Az általános főrészből minden vizsgázónak le kell tennie a vizsgát. Ennek követelménye független a vizsgázó kérése szerinti szakterülettől.

A szakterületi főrészi vizsgát minden vizsgázónak az általa kért jogosultság szakterület szerinti követelmény alapján kell letennie.

Mindazokhoz a tervezői és szakértői jogosultságokhoz, amelyekben ugyanaz a szakmai tagozat (akár csak az egyik) illetékes, azonos a jogosultsági vizsga követelménye, és azt ezen a szakterületen - a kért jogosultságok számától függetlenül - csak egyszer kell eredményesen letenni. A jogosultsági vizsga díját nem befolyásolja, hogy a vizsgaeredményt egy szakterületen belül hány jogosultság-kéréshez érvényesítik.

Összességében eredményes a jogosultsági vizsga, ha a vizsgázó a vizsga mindkét főrészében eredményesen vizsgázott.

A jogosultsági vizsga követelményeit a Magyar Mérnöki Kamara internetes honlapján (www.mmk.hu) levő közlemény tartalmazza. Az illetékes miniszterek közös közleményben is közreadják. A Közlemény megállapítja az általános vizsga főrész, továbbá - külön fejezetekben - az egyes szakterületi főrészek vizsgakövetelményeit.

3. A vizsga alóli felmentés

A jogosultsági vizsgától a kamara - a névjegyzékbe történő bejegyzési eljárás során - indokolt esetben az egyik, vagy mindkét főrészre vonatkozóan eltekinthet, ha

a) a kérelmező igazolt szakmai gyakorlatának tartalma alátámasztja a vizsgaanyag teljes körű vagy részleges ismereteit,
b) a kérelmező más szakterületen (építési műszaki ellenőri, közigazgatási) eredményes jogosultsági vagy szakvizsgával rendelkezik, és e vizsga követelményrendszere a tervezői jogosultsági vizsga követelményrendszerével teljeskörűen vagy részben megegyezik,
c) a kérelmező betöltötte 60. életévét és a kérelmezett szakterületen legalább 15 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.


A vizsga alóli felmentést (a megítélés szempontjainak, gyakorlatának egységesítése érdekében) az alábbiak figyelembe vételével állapítsuk meg:

ad a) A kérelmező igazolt szakmai gyakorlatának tartalma alátámasztja a vizsgaanyag teljes körű vagy részleges ismereteit, ha 1990 óta legalább 10 év időtartamú, teljesállás-szerű, hazai tervezői vagy szakértői (akármelyik) tevékenységet igazol. Ez lehet a kérelmezettől eltérő szakterületen jogosultan vagy a kérelmezett szakterületen (jogosult) tervező irányításával végzett tevékenység. Ha ebből legalább 5 év a kérelmezett szakterületnek megfelelő tevékenység, a vizsga szakterületi főrésze alól is, különben csak az általános főrész alól menthető fel. Ha a teljesítmény megítélése a területi kamara hatáskörében nem végezhető el egyértelműen, a kérelem szerint illetékes szakmai tagozati MB véleményét kell kikérni.
ad b) A jogosultsági vizsga általános főrésze alól felmenthető az, aki eredményes közigazgatási vizsgát, továbbá aki bármelyik szakterületen eredményes építési műszaki ellenőri vizsgát tett.

A jogosultsági vizsga szakterületi főrésze alól felmenthető az, akinek eredményes építési műszaki ellenőri vizsgája - az illetékes szakmai tagozat állásfoglalása szerint - lefedi a jogosultsági vizsga szakterületi főrésze követelményét.

4. Jelentkezés a jogosultsági vizsgára

A Kamara, augusztus kivételével, havonta legalább egyszer tart jogosultsági vizsgát.

4.1 A jogosultsági vizsgára kétféle módon jelentkezhet a magyarországi lakos kamarai tag.

4.1.1 Jogosultsági vizsgára bocsátási kérelem

Alkalmazására sor kerül, ha a vizsgázó bármely okból, de a 4.1.2 pontban tárgyalt eset kivételével, kezdeményezi, kérelmezi a vizsgára bocsátását. Egy kérelemben több vizsga-főrészre is lehet jelentkezni. A kérelmező meg kell határozza a kért vizsga-főrész(eke)t, szakterületi vizsga esetén a szakterület(ek)et.

A jogosultsági vizsgára a kamara által rendszeresített (az ügyfélszolgálati irodánkban kapható ill. a kamara honlapjáról www.mmk.hu letölthető) - a kérelmező által kitöltött és aláírt - "Jogosultsági vizsga kérelem" formanyomtatványon kell a kérelmező területi kamarájánál jelentkezni. A jelentkezés történhet ajánlott levélben is, vagy a jelentkezési iratoknak az ügyfélszolgálaton való benyújtásával.

A jelentkezési kérelemhez mellékelni kell:

a) a jogosultságnál érvényesíteni kívánt végzettséget igazoló diplomák másolatát, kivéve ha azt a kamaránál már benyújtotta,
b) abban az esetben, ha csak részleges vizsgát kíván tenni, igazolást arról, hogy a vizsgaanyagnak mely főrészéből tett eredményes vizsgát,
c) a külön jogszabályban előírt vizsgadíj*) befizetését igazoló iratot másolatban.

*) 2005-ben a vizsgadíjak az 52/2004. (IX.8.) BM rendelet előírásai szerint:

A megismételt vizsga-főrész díja azonos a fentivel és vizsgánként újra esedékes.

A jogosultsági vizsga díját az egyes építésüggyel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 52/2004. (IX. 8.) BM rendelet 9.§ és 10.§ intézkedésének megfelelően a vizsga megszervezését végző Magyar Mérnöki Kamara javára kell befizetni.

4.1.2 Jogosultságkéréshez kapcsolódó vizsgára jelentkezés

A kamara magyarországi lakhellyel rendelkező tagja a területi kamarájánál nyújtja be a jogosultsági kérelmét a rendszeresített formanyomtatvány és tájékoztató szerint. Jogosultsági vizsgára külön nem kell jelentkezzék.

A területi kamara minden jogosultság-kérés esetén - saját hatáskörben - elbírálja, hogy a jogosultságot kérelmező a jogosultsági vizsga, vagy annak valamelyik főrésze alól felmenthető-e. Ha

A területi kamara véleményt kérhet az illetékes szakmai tagozat Minősítő Bizottságától a vizsga alóli felmentéssel kapcsolatban.

4.2 A nem magyar kérelmező vizsgajelentkezése

Külföldi kérelmezőnek a kérelmét a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamaránál, szlovák állampolgárnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamaránál kell benyújtania. Így kell eljárni azoknak a magyar állampolgároknak is, akik külföldön élnek, ott szerezték a mérnöki gyakorlatukat.

A kérelem során benyújtandó adatokról, mellékletekről a: "Magyar Mérnöki Kamara Jogosultsági Vizsga Szabályzata" 2. pontja szerintiek érvényesek.

5. A jogosultsági vizsga lebonyolítása

A vizsgára a jelentkező írásbeli meghívást kap, melyben a vizsga helyét és időpontját közöljük. A meghívást legalább három héttel a vizsga előtt postázzuk.

A vizsga csak írásbeli azoknak, akik eredményes írásbeli vizsgát tesznek. Az írásbeli vizsga időtartama 4 óra. A vizsgán bármely segédlet, irodalom használható. A vizsgázó a vizsgán konzultációt senkivel sem folytathat. A vizsgázó a személyazonosságát igazoló okmányt tartozik magával hozni.

Azok, akiknek az írásbeli vizsgája eredménytelen, szóbeli javítási alkalmat kapnak. Az írásbeli vizsga eredményességéről, eredménytelenség esetén a szóbeli javítóvizsga lehetőségéről és időpontjáról, helyéről a kamara a vizsgázót írásban értesíti. Az értesítést legalább három héttel a szóbeli vizsga előtt postázzuk.

A szóbeli vizsga nyilvános. A szóbeli vizsga eredményéről a vizsgabizottság a vizsgát követően szóbeli tájékoztatást ad.

A kamara a vizsga eredményes/eredménytelen voltáról írásban értesíti a vizsgázót. Az értékelést az általános és a szakmai főrészre is külön közöljük, ha nem mind a két főrészen volt eredményes a vizsga. Megismételni csak az eredménytelen főrész(ek)re vonatkozó anyagból kell a vizsgát.

A vizsga bármikor megismételhető, azonos feltételekkel.

6. A vizsga szervezői, feladatai

6.1 Az MMK jogosultsági vizsga szervező feladatai

Az MMK jogosultsági vizsga szervezője az írásbeli vizsga lebonyolításához

A vizsgakérdések szövegét vizsga-alkalmanként kell a vizsga előtt legalább 3 héttel kérnie. Ezt a kérést az illetékeseknek 10 napon belül teljesíteniük kell.

6.2 A Jogosultsági Vizsga Bizottság szervezete és feladatai

A Vizsga Bizottság tagjai:

Minden szakmai tagozat szakterületére külön Szakmai Vizsga Bizottságot szervezünk. A vizsgabizottsági elnök és a szakmai elnök valamennyi szakterületen illetékes.

A vizsgakérdéseket vizsgaalkalmanként

állítja össze. Vizsgaalkalmanként meg kell határozni az egyes vizsgakérdések "pontértékét", és fel kell tüntetni a szétosztandó vizsgakérdés lapon. A vizsgaszervezőtől kapott kérésre a vizsgakérdéseket 10 napon belül kell a szervezőhöz eljuttatni.

A Vizsga Bizottság elnöke, ill. szakmai elnöke módszertanilag irányítja a vizsga egészét, látogathatja a vizsgát.

Az írásbeli vizsga mindkét főrészét külön-külön a saját szakterületi vizsgázóra vonatkozóan a szakterület szerinti szakmai albizottság értékeli. Megfelelő eredményű az a vizsga-főrész, amelyben a vizsgázó elérte az elérhető pontszámok 70 %-át. A vizsgázó - kérésére - megtekintheti az értékelt vizsgadolgozatát.

A szóbeli vizsgát a Szakmai Vizsga Bizottság bonyolítja le, és szótöbbséggel dönt a vizsga eredményes/eredménytelen voltáról.

A Szakmai Vizsga Bizottság értesíti a vizsgát követő egy héten belül a vizsgaszervezőt a vizsgaeredményekről. Az eredményes szakterületi vizsga esetében a Szakmai Vizsga Bizottság két tagja által aláírt bizonyítványt is mellékel az értesítéshez.

7. A jogosultsági vizsgák anyagi fedezete

A jogosultsági vizsga díjtételeit az 52/2004. (IX.8.) BM rendelet 8/A §-a és 10. §-a állapítja meg. A rendelet intézkedésének megfelelően a jogosultsági vizsga díjáról a Kamara elkülönített nyilvántartást vezet. A díj kizárólag a vizsgaszervezés, -lebonyolítás fedezetére használható fel.

A vizsgadíjakból befolyt összegből a Magyar Mérnöki Kamara elnöke által meghatározott tiszteletdíjak folyósíthatók.

Budapest, 2004. december 8.

40/2004. (XII.8.) MMK ELNÖKSÉGI HATÁROZAT
AZ MMK ELNÖKSÉGE IDEIGLENES JELLEGGEL ELFOGADJA "A JOGOSULTSÁGI VIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSRENDJE" CÍMŰ SZABÁLYOZÁST. A SZABÁLYOK 2005. JANUÁR 1-TŐL ALKALMAZANDÓK.