BALASSAGYARMATÉRT EMLÉKÉREM

 

DR. STELLA LEONTIN

prépost, kanonok, főesperes, plébános részére

 

1954. július 19-én született Budapesten. Középiskolai tanulmányait követően három éves kórházi szolgálat után - választ adva Isten hívó szavára - az Egri Érseki Hittudományi Főiskola papnövendék hallgatója lett. 1980-ban szentelte pappá Marosi Izidor megyéspüspök a váci székesegyházban. Ekkor a Jóistentől egy életre megbízást a mindennapi szentmiseáldozat bemutatására, Isten igéjének hirdetésére, a szentségek kiszolgáltatására, és arra, hogy mindezeken keresztül Jézus útján vezesse Isten népét. Bizonyára ezért a kiválasztásért élete minden napján köszönetet mond Istennek.

Az ifjú lelkipásztor életútja több állomáson keresztül vezetett Balassagyarmatra. Káplánként szolgált Kistarcsán, Kiskunfélegyházán majd Kecskeméten. Teológiai ismereteit a Bécsi Egyetem Római Katolikus Teológiai Karán folytatott tanulmányai során mélyítette el 1991-1993 között, ahol magister fokozatot szerzett.

 

Elmélyült lelkiségére, teológiai felkészültségére, valamint sokrétű érdeklődésére alapozva, fiatal kora ellenére többféle magas, egyházi hivatalt bízott rá lelki vezetője 1993 és 2005 között. A Váci Püspöki Hivatalban püspöki szertartói, a Szent József Kollégium lelki igazgatói, valamint a Hétkápolna Kegyhely igazgatói feladatait is ellátta párhuzamosan. Eközben liturgiát és művészettörténetet tanított a Váci Hittudományi Főiskolán.

1995-ben Cum laude fokozattal doktorált a Budapesti Hittudományi Egyetemen. 2002-től a Váci Székesegyház kanonok - prépostja.

Dr. Stella Leontin prépost, kanonok, főesperes atya huszonötéves papi szolgálatot, magas egyházi pozíciókat követően, 2005. augusztus 1-jén érkezett Balassagyarmatra, a Szentháromság Főplébániára, hogy lelki vezetője legyen a város lakosságának meghatározó részét adó római katolikus egyházközség híveinek, valamint ellássa a nógrádi főesperesi feladatokat is.

A Balassagyarmaton töltött első néhány hónap alatt egy szunnyadó, elkényelmesedő egyházközösségből az isteni igazságok iránt elkötelezett, céltudatos, élő keresztény közösséget formált követendő egyénisége által. A Balassagyarmaton töltött immár több mint 5 esztendő alatt a hívők közösségén túl a város minden polgára megtapasztalhatta, hogy papi jelmondata, amely így szól: Hittel, mely a szeretet által tevékeny, átszövi élete minden percét, meghatározza lelki tartását, értékessé tesz minden vele töltött percet. Jelenléte, cselekedetei, a híveiért, az egyházközségért és a városért tett áldozatvállalásai alapján egy mélyen hívő embert, egy, a tevékeny szeretetben önmagát és mindannyiunkat gazdagító lelkiatyát ismerhettünk meg.

Hálás szívvel köszönjük meg Leontin atyának minden jóságát és a város iránt érzett szeretetét, amelyet lépten-nyomon megtapasztalhatunk elsősorban a szentmiseáldozatok alkalmával, de az azon túl végzett közösségi munkája során is.

Akkor is, amikor híveit zarándoklatra buzdítja és vezeti, akkor is, amikor a templom környezetének, vagy a templomban lévő freskóknak, szobroknak és oltárképeknek az esztétikus megújításán fáradozik, akkor is, amikor méltóságteljes, emelkedett ünnepségsorozattal emlékezett meg a templom negyedévezredes múltjáról, vagy amikor tudományos igényességű művészettörténeti, vallási előadásaival fordítja figyelmünket a maradandó értékek felé.

 

Köszönjük a Palóc liget ékességévé vált városi Kálvária elkészítésében való áldozatvállalást, köszönjük, hogy reményteljes igyekezettel azon munkálkodik, hogy az ökumené gondolatával egyre többen legyenek képesek azonosulni a városban is, megértve, hogy egy Istent szolgálunk, bármely gyülekezethez tartozzunk is.

 

Köszönjük közösséget formáló elhivatottságát, rendíthetetlen, szilárd magyarságtudatát, annak mindenek feletti közvetítését.

 

Annak elismeréseként, hogy e rövid balassagyarmati papi szolgálata alatt is megtapasztalhattuk a város és annak polgáraiért végzett sokoldalú, lelkiismeretes, jövőbe tekintő munkálkodását, hálánk és tiszteletünk jeléül jó szívvel nyújtjuk át kanonok, plébános atyának a Civitas Fortissima ünnepén a Balassagyarmatért emlékérem kitüntető címet.

 

 

Laudációt összeállította: Selmeczi Zoltán