BALASSAGYARMAT KIVÁLÓ PEDAGÓGUSA

DÍJAT KAPJÁK

2014

 

Pálinkás Zoltánné

a Központi Óvoda, óvodavezetője

 

Óvodapedagógusi munkáját 1975. 09. 01-én, Szandán kezdte. 1978-ban szerzett diplomát a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben. Pályakezdése óta különleges nyitottsággal, műveli szakmáját, fáradhatatlanul fejleszti tudását. Közel 40 éves pályafutása során vezető óvodapedagógus másoddiplomát, szakvizsgát szerzett, és szakértői vizsgát tett. Számtalan tanfolyam elvégzésével is tovább mélyítette szakmai tudását, bővítette módszertani eszköztárát. Szakértői feladatok ellátásával segítette a hozzáforduló óvodavezetőket, óvodapedagógusokat, nemcsak Nógrád megyében, hanem megyénken kívül is. A Balassagyarmati Központi Óvoda Meseerdő tagóvodájában 1979-től dolgozott 2005-ig, ahol vezető helyettes majd 1994-től óvodavezetői munkakört töltött be. Kiemelkedő szakmai felkészültsége, emberi magatartása, lelkiismeretessége biztosítja és biztosította a rábízott gyermekek fejlesztését. Személyes példaadásával és gyermekszeretetével hozzájárul a gyermekek egészséges fejlődéséhez. Vezetőként őszinte, munkájában egyszerre lelkiismeretes és következetes. 2005-ben az intézményi átszervezés után egy teljesen új szervezeti keretek között kialakított intézmény működésének mechanizmusát kellett felépítenie, így jött létre a Balassagyarmati Központi Óvoda, melynek vezetését jelenleg is ellátja. A Központi Óvodában és a hat tagóvodában közel 90 ember munkáját koordinálja. Fontosnak tartja a csapatmunka kiépítését, vallja, hogy a sikeres munka alapja a jó közösség. Vezetőként mindig nyitott volt az innovációra, munkáját a céltudatosság, pontosság, segítőkészség és a következetesség jellemzi. Méltó módon képviseli az óvodát, a pedagógushivatást. A 20 éves vezetői munkája is bizonyítja, a fenntartói, a dolgozói, és a szülői elégedettséget. A városi rendezvényeken a Központi Óvoda és tagintézményeinek gyermekei színes műsorokkal gazdagítják a programokat, melynek szervezésében is aktívan részt vesz. A Gondoskodás Egyesület alelnökeként támogatja a hátrányos helyzetű családokat és az arra rászorulókat. Mindig nagy figyelmet fordított és fordít a fejlesztésekre, hogy a gyermekek és az óvodában dolgozó felnőttek mindennapjaikat esztétikus, biztonságos környezetben éljék. Minden pályázati lehetőséget megragadott ennek érdekében, támogatók és szponzorok segítségével menedzseli az óvodát.

 

 

 

Tresóné Pribeli Erzsébet

Kiss Árpád Általános Iskola, általános iskolai tanára

 

1987-től tanít idegen nyelvet a Kiss Árpád Általános Iskolában. Először oroszt, majd később angol nyelvet, melyet máig is oktat. Módszertani kulturáltságának foka kiváló, következetessége, rendszeressége a nyelvtanításban példamutató. Folyamatosan figyelemmel kíséri az idegen nyelv oktatásával kapcsolatos tudományos szakirodalmat, kutatásokat, melyek eredményeit alkalmazza a nyelvtanításban. Az iskola évkönyveiben is megosztja tapasztalatait az idegen nyelv oktatásáról a szülőkkel, nevelőkkel. Mindent elkövet annak érdekében, hogy a tanulók tudását gyarapítsa, beszédkészségük fejlesztését elsődleges célnak tekinti. A feladat megjelölésnél figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságát, tudásszintjét. Meg tudja szerettetni velük a nyelvet, motiválni tudja őket annak tanulásában, ezért minden év végén eredményes próbanyelvvizsgát tudnak tenni tanulói. Lelkiismeretes munkáját bizonyítja, hogy a középiskolában tanuló diákjai képesek rövid időn belül nyelvvizsgát tenni, és a megyei prózamondó versenyeken is szép eredményeket érnek el. Csendes, türelmes, célratörő munkával át tudja adni a tudását diákjainak, akik szeretik és tisztelik. A tantestületben megbízhatóságáért, kedvességéért, tudásáért elismerés övezi.

 

 

 

Velkeyné Gréczi Alice

a Balassagyarmati Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola, matematikai tanára

 

1987-ben végzett az ELTE Természettudományi Karán matematikusként és matematika tanárként. Azóta a Balassagyarmati Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola pedagógusa. Hosszú munkássága, életpályája alatt nagyon sokat tett iskolánk, sőt megyénk matematika oktatása érdekében. Munkásságának köszönhetően nagyon sok diák kedvelte meg a matematikát és ért el kimagasló eredményeket egyetemi felvételiken, érettségin és különböző szintű versenyeken. Az iskolában kiemelkedő szerepet vállalt a speciális tantervű- majd később emelt szintű matematikaoktatás bevezetésében és oktatásában. Ez az oktatási forma hosszú éveken át a tehetséggondozás bölcsője volt városunkban. Ebben az időszakban kiváló eredményeket értek el tanítványai matematikaversenyeken. A Gordiusz országos matematika versenyen 4 diákja jutott az országos döntőbe. Egyik évben az iskola megkapta a Peák István matematikaverseny vándorserlegét is, amelyet a matematikában legjobb versenyeredményt elérő iskola kapja a megyéből. Ekkor 3 első és 1 harmadik helyezést értek el diákjai. A versenyek szervezéséből is aktívan kivette részét. Nógrád megye az utolsók között csatlakozott a Gordiusz matematika tesztversenyhez. Ezt a csatlakozást Ő kezdeményezte, vezetésével az iskola 1998-tól kezdődően éveken keresztül a Gordiusz országos verseny megyei fordulójának szervezője, lebonyolítója volt. A Peák Istvánról elnevezett megyei matematikaversenyt 1997 decemberében szervezték meg először Nógrád megyében, két évvel később Velkeyné közreműködésével csatlakoztak a szervezéséhez. Ez azt jelenti, hogy azóta a Balassagyarmati Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola matematika munkaközösségének néhány tagja állítja össze a két forduló feladatait és javítási útmutatót is készít az első fordulóhoz. Az első forduló megoldásait helyben javítják ki a tanárok, a második (döntő) forduló dolgozatait viszont már a szervezők javítják. Az iskola ebben a munkában azóta is tevékenyen részt vállal. A legszebb eredménye nem a kimagasló országos versenyhelyezések elérése, hanem a kicsit szerényebb képességű (hátrányos helyzetű) diákok felkarolása, felkészítése volt az érettségire, továbbtanulásra. Hiszen több volt diákja sikeresen felvételizett, tett emelt szintű érettségit és állta-állja meg helyét egyetemeken, főiskolákon. Közülük lehet, hogy sokan elkallódtak volna, vagy más pályát választanak, ha nem Ő a matematikatanáruk. A tanításon kívül nagyon sok energiát fordít önmaga képzésére is. Újabb ismereteit az iskolában kiválóan alkalmazza. A 2014-2015-ös tanévben elvállalta a kompetenciamérés helyi feladatainak szervezését, illetve a kompetenciamérésről szóló jelentés megismertetését a tantestülettel. Velkeyné Gréczi Alice folyamatosan szükségét érzi, hogy saját tudását is megméresse. Öt éven keresztül vett részt az "Élet és Tudományban" megjelenő "Gondolkodás iskolája" feladatmegoldó versenyen, ahol minden évben oklevelet kapott. A "Matematika tanítása" folyóiratban megjelent feladatokra 2008-2012-ig küldött megoldásokat, melyek közül több meg is jelent az újságban.

Publikációi:

-2001 májusában jelent meg egy tanítási segédanyag "Kupakmánia" címmel a Raabe Kiadó Tanári Kincsestár című kötetében, melyet Vancsó Ödönnel közösen írt.

-2003 márciusában a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapokban jelent meg egy cikke "Egy reklámfogás és ami mögötte van " címmel.

Velkeyné Gréczi Alice példamutatóan részt vesz az iskola nevelőmunkájában mint osztályfőnök is. Pályafutása alatt immár ötödik osztályát vezeti, két utolsó osztályát az előző osztályfőnök lemondása/távozása miatt vállalta el. Munkaközösség-vezetőként kisebb megszakításokkal közmegelégedésre irányítja kollégáit a matematika-fizika-informatika szakirányban. (1993-tól 1995-ig, 2000-től 2002-ig, 2006-tól folyamatosan). Családi élete is példamutató, férjével, aki matematika-fizika tanár, három gyermeket nevelnek odaadó szeretettel.